សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ស្តីពី ការផ្អាកការលេងកីឡាឬការហាត់ប្រាណគ្រប់ប្រភេទដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ និងការផ្អាកការចេញចូលក្នុងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកជាបណ្តោះអាសន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ស្តីពី ការផ្អាកការលេងកីឡាឬការហាត់ប្រាណគ្រប់ប្រភេទដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ និងការផ្អាកការចេញចូលក្នុងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកជាបណ្តោះអាសន្ត