គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ត្រូវផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល០២សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទីរួមខេត្តកណ្តាល ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–