ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ លើអង្គរក្សការពារផ្ទាល់ជូនគណ:ប្រតិភូហុងគ្រី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០