ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសយកសណ្ឋាគារសុខារ៉េស៊ីដង់ភ្នំពេញ សម្រាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា នេះតទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–