ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំពីវិធានការសម្រាប់អាណាព្យាបាលសិស្ស ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយគណៈប្រតិភូហុងគ្រី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០