អត្ថាធិប្បាយ៖ ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងសន្តិភាពគឺជាគុណតម្លៃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ

អត្ថាធិប្បាយ៖ ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងសន្តិភាពគឺជាគុណតម្លៃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ