អត្ថាធិប្បាយ ៖ផ្គត់ផ្គង់ពូជស្រូវ និងដំណាំជំរុញស្តារឡើងវិញផលប៉ះពាល់វិស័យកសិកម្ម ដោយគ្រោះទឹកជំនន់

អត្ថាធិប្បាយ ៖ផ្គត់ផ្គង់ពូជស្រូវ និងដំណាំជំរុញស្តារឡើងវិញផលប៉ះពាល់វិស័យកសិកម្ម ដោយគ្រោះទឹកជំនន់