វិចារណកថា៖ អបអរសាទរខួបទី៦៧ ថ្ងៃកំណើតកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ៩ វិច្ឆិកា

វិចារណកថា៖ អបអរសាទរខួបទី៦៧ ថ្ងៃកំណើតកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ៩ វិច្ឆិកា