ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ផ្ញើជូនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ស្ដីពីការផ្ដល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖ លោកចេម ហួត