បទយកការណ៍ស្តីពី«ទឹកធ្លាក់ជ្រាវនៅអមលាំងជាទីលំហែកាយដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនាថ្ងៃឈប់សម្រាក»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី សន សាវិន