សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្តីពីការផ្តល់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ ជូនក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–