ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រី ចំនួន២១២ នាក់ទៀត ក៏មានលទ្ធផលអវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ដែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០