បទយកការណ៍ ៖ សត្វប្រចៀវបានជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍ឃុំភ្នំសំពៅ

វិទ្យុេជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ កញ្ញា រិន ម៉ារីយ៉ាន