ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី នៃក្រសួងការបរទេស ដែលប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយគណៈប្រតិភូហុងគ្រី មានលទ្ធផលអវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០