មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី នោះទេ ខណៈមានការជាសះស្បើយចំនួន ០៣ ករណី គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០