ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន សម្រាប់ គ្រឹះស្ថាន សិក្សា ដែល មាន បុគ្គលិក ឬ សិស្សានុសិស្ស មាន ការ ពាក់ព័ន្ធនឹង ដំណើរទស្សនកិច្ច ផ្លូវការ របស់ គណៈប្រតិភូនៃ ប្រទេស ហុងគ្រី នៅ កម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០