បទយកការណ៍៖ ក្រៅពីបំរើវិស័យកសិកម្មទំនប់ម្កាក់ ខេត្តសៀមរាប បាន ក្លាយជាកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រីធៀង ស្រីមុំ