ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ៖ កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យម ជាពិសេសនៅថ្ងៃទី០៦-០៧ វិច្ឆិកា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០