កម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០