ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីជូនដំណឺង ស្តីពីការចុះបញ្ជីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល នៅក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–