កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់ ថ្មី ខណៈមិនមានករណីជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០