ជ្រូកទឹក គឺជាថនិកសត្វសមុទ្រមួយដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជា និងកំពុងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —