ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន01នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ