សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ដែលហាមមិនឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគសាច់គោ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០