កម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ធ្វើឱ្យករណីសរុបនៅ ២៩០ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០