លោក David R. Boyd អ្នករាយការណ៍ពិសេស អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធមនុស្ស និងបរិស្ថាន បានលើកសរសើររដ្ឋជាសមាជិក អ.ស.ប រួមទាំងកម្ពុជា ផងដែរ ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–