អទ្ថបទ៖ ប្រវត្តិព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក និងមូលហេតុនាំឱ្យមានព្រះរាជពិធីប្រណាំងទូក

អទ្ថបទ៖ ប្រវត្តិព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក និងមូលហេតុនាំឱ្យមានព្រះរាជពិធីប្រណាំងទូក