សូមបន្ត និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន! កម្ពុជាមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០២នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០