ឯកឧត្តម កៅ ខុនដារ៉ា អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីប្រកាស គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន និងគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍/កាមរោគ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម កៅ ខុនដារ៉ា រដ្ឋលេខធិការ និងជាប្រធានគណៈគម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន និង​គណៈកម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍/កាមរោគ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតីពិធី ប្រកាសគណៈកម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន និងគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍/កាមរោគ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ និង ឡាញ់ វិសាល