លទ្ធផល នៃការបើកសម័យប្រជុំលើកទី៦ នីតិកាលទី៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–