កម្ពុជាមិនមានករណីវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០