កម្ពុជាមិនមានករណីវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០