កម្ពុជាមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ ខណៈមានករណីជាសះស្បើយថ្មី ចំនួន ០៣នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០