ដំណើរការចរចាឆ្ពោះទៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ១៩៩១ និងការដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះ

AKP ភ្នំពេញថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០​ —