ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសអនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សា បើកឡើងវិញនូវ សេវារថយន្តដឹកសិស្ស បណ្ណាល័យ អប់រំកាយ និងកីឡា និងសេវាអាហារដ្ឋាន ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ស្តង់ដា (SOP)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–