អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសពីការពន្យា កាលបរិច្ឆេទកំណត់ ដាក់ឱ្យអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–