សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មាន ជំនួបពិភាក្សា តាមទូរស័ព្ទ រវាង ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយ ឯកឧត្តម ម៉ូតេហ្គី តូស៊ីមីសឺ (MOTEGI Toshimitsu) រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ជប៉ុន នៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–