ព្រឹទ្ធសភា នឹងបើកសម័យប្រជុំ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច លើរបៀបវារៈមួយចំនួន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០