មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០១ នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០