កម្ពុជាមានករណីវិជ្ជមាន ថ្មី ចំនួន០២នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បេីយ នោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០