ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយចំនួន ៩ ៥៤៦នាក់ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យសង្កេតមើល ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–