កម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានករណីជាសះស្បេីយ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០