ស្ថិតិប្រជាជនបានស្លាប់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ កើនឡើងដល់២២នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០