សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ន រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៩ ៦២ ៦៤ និង៩៥ និងផ្លូវខេត្តលេខ២៦២៧

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០