ខេត្តកំពង់ធំ ជូនដំណឹងស្ដីពីការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្ដរាយទឹកជំនន់ និងការផ្អាក បណ្ដោះអាសន្នរថយន្ដដឹកទំនិញធុនធំ ឆ្លងកាត់ កំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ ២៦៤បេ, ២៧១៨, ២៦២០, ២៦៤ដេ, ២៦៤ដេ១, និងផ្លូវជាតិលេខ ៥០សេ ក្នុងភូមិសាស្ដ្រ ខេត្តកំពង់ធំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០