ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រកាសផ្អាកចរាចរណ៍ជាណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់រថយន្តធន់ធំគ្រប់ប្រភេទ លើ កំណាត់ ផ្លូវជាតិ ៤ ផ្លូវ ៤១ និងផ្លូវខេត្ត១៤១ (ចាប់ព្រៃផ្តៅដល់ផ្លូវ១៣០)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–