ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុង នូវការផ្សព្វផ្សាយភូតភរ និងបោកប្រាស់ របស់គ្រូបុរាណ Chea Sokheng

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–