ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ទេ អស់រយៈពេល០៥ជាប់គ្នាមក ខណៈករណីសរុប ២៨៣នាក់ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–