រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រកាសអាសន្នចំពោះកម្រិតកំពស់ទឹក នៃទំនប់ពាមឃ្លៃ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០