សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកណ្តាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០